Untitled Document
 • Lång väg till svenska lagliga äggdonationer

  Spermiedonation blev tillåtet i Sverige redan 1985, men inte äggdonation. Äggdonation ansågs länge vara en alltför teknisk konstruktion. Med den tidens teknik ansågs det vara farligt, oetiskt och onaturligt att ta ut ägg genom bukväggen på en sövd kvinna, befrukta dem i ett provrör och sätta in dem i en annan kvinna (i dag används en mindre riskfylld metod). Kritiker ansåg att kvinnorna blev diskriminerade i och med detta och frågan debatterades under många år i regering, riksdag, remissinstanser och media.

  Konsekvenserna för barnet har också diskuterats ingående. Ärendet låg under lång tid på socialdepartementets bord i väntan på resultat från flera undersökningar om hur barn mår som kommit till genom IVF efter spermiedonation.

  1978
  Första provrörsbarnet, Louise Brown, föds i England
  1982
  Första provrörsbarnet föds i Sverige
  1984
  Beslut om att spermiedonation tillåts i Sverige från 1985
  1984
  Första barnet som kommit till via äggdonation, i världen, föds i Australien
  1985
  Inseminationsutredningen säger klart nej till äggdonation, de tycker att det är oetiskt
  1987
  Riksdagen lagstiftar mot äggdonation och IVF med donerad sperma
  1989
  Den nya IVF-lagen börjar gälla från 1 januari
  1989
  FNs konvention om barns rättigheter antas 20 november. Sverige skriver under i juni 1990. Den handlar bland annat om att barn har rätt att veta sitt ursprung
  1991
  Första barnet föds efter äggdonation i Finland
  1993
  Riksdagen får i uppdrag att utreda frågan om äggdonation
  1994
  Regeringen tillsätter en utredning i frågan om äggdonation
  1994
  En 62-årig kvinna föder barn efter äggdonation i Italien
  1995
  Remissrunda. SMER, Statens medicinsk etiska råd, föreslår att äggdonation ska tillåtas och Socialstyrelsen håller med. Förslaget blir liggande på socialdepartementet eftersom flera remissinstanser vill avvakta resultatet av en studie om hur det gått för IVF-barn.
  1997
  Ofrivillig barnlöshet klassas som en sjukdom med samma prioritet som mindre akuta kroniska sjukdomar (grupp tre av fyra)
  2000
  Tjänstemannaförslag från socialdepartementet presenteras och skickas ut på remiss under hösten
  2002
  I februari lämnar regeringen en proposition om ofrivillig barnlöshet till riksdagen
  2002
  Den 12 april skickar socialutskottet ut ett pressmeddelande om att det ställer sig bakom regeringens proposition. Kristdemokraterna vill avslå med argumentet att barnets bästa inte tillgodoses
  2002
  Den 25 april beslutar riksdagen att bifalla regeringens proposition om att tillåta äggdonation
  2003
  Den 1 januari träder lagändringarna i kraft och äggdonation legaliseras
  2003
  De första äggdonationerna sker efter sommaren.
  2004 I juni föds de första barnen, tvillingpojkar, efter äggdonation i Sverige på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm.
  2005 Äggdonationsbehandling utförs på samtliga Sveriges universitetssjukhus.